درباره آموزشگاه هنرهای تجسمی قلم های آبی

آموزشگاه هنرهای تجسمی قلم های آبی در سال هزار وسیصدوهشتادوپنج ( ۱۳۸۵ ) شمسی مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را دریافت نمود، و کار خود را در حوزه هنرهای تجسمی وهنرهای سنتی وهم چنین در حوزه صنایع دستی با مدیریت سرکار خانم آزاده آبی واساتید مجرب وبرتر دانشگاهی آغاز نموده ودر حال حاضر ۲۰ مدرس و۵ پرسنل مشغول به خدمات رساندن به هنوطنان گرامی هستند.

درباهره آموزشگاه هنرهای تجسمی قلم های آبی

دوره های آموزشی فعال مشاهده همه